Algemene voorwaarden
Billie Yoga & Pilates Studio

  1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de sessies is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 De studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 De studio is niet aansprakelijk voor diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Billie Yoga studio, dienen te worden vergoed.

 

  1. Abonnementen/beurtenkaarten

2.1 De deelnemer koopt een discovery pass/beurtenkaart/abonnement waarmee hij/zij kan deelnemen aan de sessies.

2.2 Een abonnement of beurtenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De geldigheidsdatum wordt niet verlengd.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de sessies, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Indien deelnemer niet bij de sessie aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een 5 uur voor aanvang van de les) komt de beurt terug op de kaart.

 

  1. Vakantie en annulering sessies

 

3.1 Sluiting van de studio zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en in de studio.

3.2 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan komt de beurt automatisch terug op de kaart.

 

  1. Zwangerschap of ziekte

4.1 Bij ziekte kan in overleg met de studio de beurtenkaart/abonnement voor bepaalde tijd worden opgeschort op vertoon van een doktersbriefje.

4.2 Zwangerschap: Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

4.3 De deelnemer kan wegens zwangerschap de beurtenkaart/abonnement pauzeren.

 

  1. Wijzigingen prijzen en uurrooster

 

5.1 Billie Studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd.

5.2 Billie Studio kan de indeling van het uurrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.